Gekennzeichneter Inhalt

Spotkanie z łowczymi Kół Łowieckich.

W dniu 11 marca 201 4 r. odbyło się spotkanie z łowczymi Kół Łowieckich dzierżawiących obwody na terenie nadleśnictwa Przedborów.

Prowadzący spotkania - nadleśniczy pan Wojciech Bąk przedstawił na wstępie informację oraz wytyczne ze spotkania zarządu okręgowego PZŁ w Kaliszu. Podczas obrad wypracowano wytyczne dla zarządów Kół łowieckich w zakresie planów pozyskania jeleniowatych w sezonie łowieckim 2014/2015.

Tematem wiodącym była jednak analiza wieloletnich planów łowieckich w zakresie gospodarowania populacją jelenia w VIII Rejonie Hodowlanym obejmującym m. in. teren naszego nadleśnictwa. Nie ukrywano iż jest mocna presja społeczna, głównie ze strony rolników aby maksymalnie zwiększyć odstrzały zwierzyny.

Mimo wszystko, należy jednak w oparciu o wyniki inwentaryzacyjne skupić się na prawidłowych i rzetelnych założeniach do planowania odstrzałami zwierzyny płowej oraz dzików w nadchodzącym sezonie łowieckim. 


Gospodarka łowiecka

Nadleśnictwo Przedborów prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny, w  skład którego wchodzą dwa obwody łowieckie – obwód nr 234 (polny) i obwód nr 258 (leśny), o łącznej powierzchni 16 955 ha. W ośrodku prowadzona jest zagrodowa i klatkowa hodowla zajęcy, dzięki której zasilane są miejscowe łowiska.
W obwodach łowieckich, które administracyjnie podlegają nadleśnictwu Przedborów, gospodarka łowiecka prowadzona jest planowo, zgodnie z założeniami hodowlanymi wynikającymi z Rocznych Planów Łowieckich i Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na okres 01.04.2007 – 31.03.2017 roku, oraz zgodnie z ramowymi zasadami gospodarowania populacjami zwierzyny łownej w Rejonach Hodowlanych RDLP w Poznaniu, dla VIII Rejonu Hodowlanego ,,Przedborów". W dokumencie tym zostały określone docelowe liczby poszczególnych gatunków zwierzyny do osiągnięcia na dzień 31.03.2017 roku. Na terenach będących w administracji nadleśnictwa Przedborów zlokalizowanych jest 18 obwodów łowieckich, z których 8 jest obwodami leśnymi a 10 obwodami polnymi, dzierżawionymi przez 13 Kół Łowieckich.
Łowiectwo w naszym kraju uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne, które na trwale wpisały się w naszą kulturę narodową. Wartości te należy wzbogacać i rozwijać, kultywując dawne zwyczaje i postępować zgodnie z przyjętymi od wieków normami etycznymi. Obecne łowiectwo jest nie tylko sposobem na gospodarowanie populacjami zwierząt dziko żyjących, ale także formą ochrony przyrody, która ma na celu dostosowanie liczebności zwierząt, do ciągle zmienianego przez człowieka środowiska ich  występowania.