Asset Publisher Asset Publisher

Nabór na stanowisko podleśniczego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedborów ogłasza nabór na stanowisko

PODLEŚNICZY

Wymagania formalne:

spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust 2. (z wyłączeniem pkt. 6) Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), posiadanie kwalifikacji wymaganych dla stanowiska podleśniczego, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.01.2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. 2003, nr 11, poz.123).

Kandydat/ka powinien wykazać się:

 • znajomością obsługi rejestratora leśniczego wraz z urządzeniami peryferyjnymi:
 • zaangażowaniem w wykonywanie obowiązków i dyspozycyjnością;
 • chęcią stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych i samokształcenia;
 • prawem jazdy kat. B i posiadaniem samochodu, który po zatrudnieniu będzie wykorzystywany również do celów służbowych.

Preferowany odbyty staż w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Przedborów oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 12 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydat wyłoniony do zatrudnienia w wyniku naboru, nieposiadający zaświadczenia o zdaniu egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego w Służbie Leśnej, zostanie skierowany na egzamin do RDLP w Poznaniu.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisko podleśniczego będzie zdany egzamin do Służby Leśnej oraz zaświadczenie o zdolności do pracy na ww. stanowisku. Przed zdaniem przedmiotowego egzaminu kandydat będzie zatrudniony na stanowisku instruktora technicznego.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności sądowej za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną są zobowiązani do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, o których mowa w punkcie 3 i 4.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Przedborów w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00), przesłać pocztą elektroniczną na adres: przedborow@poznan.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Przedborów, Przedborów 49, 63-510 Mikstat, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego" w terminie do 23.03.2018 r. do godz. 15:00. Na kopertach należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Przedborów. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie – nie będą rozpatrywane.

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Arletta Jankowska- Brzana – specjalista ds. pracowniczych (tel. 62 732 05 00).

Dodatkowe informacje:

Nabór będzie się odbywał zgodnie z „Regulaminem naboru pracowników w Nadleśnictwie Przedborów” z dnia 01.12.2017 r. Regulamin jest do wglądu na stronie internetowej nadleśnictwa (www.przedborow.poznan.lasy.gov.pl) oraz w siedzibie nadleśnictwa.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedborów zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

resources-to-get