Lista aktualności Lista aktualności

Dzierżawa gruntów rolnych po nowemu.

INFORMACJA W SPRAWIE DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH, KTÓRYCH UMOWY ZOSTAŁY WYPOWIEDZIANE ZE STRONY WYDZIERŻAWIAJĄCEGO

(Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Przedborów)

 

W związku z zaleceniami  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie wydzierżawiania i zagospodarowania użytków rolnych jednostek podległych, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów jest zobowiązane dostosować procedurę wyłaniania dzierżawców i zawierania ww. umów do obowiązujących wytycznych w spawie dzierżawy gruntów rolnych w trybie art. 39 ustawy z dn. 28 września 1991 r. o lasach obowiązujące na terenie RDLP w Poznaniu, załączone do pisma RDLP w Poznaniu ozn. Zn. spr.:  ZS-210-21/13 z 22 listopada 2013r., zgodnie z którymi grunty rolne powinny być wydzierżawiane w drodze przetargu nieograniczonego.

W związku z powyższym, wszystkie umowy dzierżawy gruntów rolnych, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie powyższych wytycznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz które w ocenie Nadleśnictwa nie spełniają zawartych w nich zaleceń dot. płatnego wydzierżawiania gruntów rolnych - w zakresie trybu ich wydzierżawiania, zostały (zostaną) dotychczasowym dzierżawcom wypowiedziane.

Nadleśnictwo Przedborów po przeanalizowaniu tych gruntów pod kątem ich dotychczasowego zagospodarowania wybierze do przetargu tylko te grunty, które pozostają w dobrej kulturze rolnej - po wcześniejszym uzyskaniu zgód Dyrektora RDLP w Poznaniu na dzierżawę - następnie grunty te zostaną objęte postępowaniem przetargowym, którego organizatorem będzie Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedborów. Wykaz gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Nadleśnictwa Przedborów zostanie zamieszony na tablicy ogłoszeń właściwych Urzędów miast i gmin/Urzędów gmin, Nadleśnictwa oraz stronie internetowej Nadleśnictwa w późniejszym terminie po przeprowadzeniu  ww. analizy.

Jednocześnie informujemy, iż nie wszystkie grunty rolne, które były dotychczas dzierżawione, (a zostały objęte procedurą wypowiadania umów) będą podlegać ogłoszeniu w przetargu nieograniczonym. Część gruntów zostanie przeznaczona do zalesienia, do zmiany klasyfikacji użytku rolnego na ekologiczny, część będzie wykorzystana na potrzeby własne nadleśnictwa, a część zgodnie z § 16 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zostanie przeznaczona na deputaty pracownicze.

Nadleśnictwo Przedborów będzie informować zainteresowanych na stronie internetowej Nadleśnictwa oraz w każdym leśnictwie Nadleśnictwa o etapach prowadzonego postępowania przetargowego.

NADLEŚNICZY
/Wojciech Bąk/